به گزارش کدال نگر بورس٢۴،چند شرکت از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش دادند.