به گزارش کدال نگر بورس٢۴،آخرین وضعیت سود و زیان چند شرکت بررسی شد