به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در ٧ ماهه منتهی مهر ١٣٩٨روند صعودی خود را حفظ نمود و مجموع درآمد آن در مدت یاد شده به حدود ١٠٠٣٧ میلیارد تومان رسید.