به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهمن لیزینگ در خصوص علت کاهش سود و حجم عملیات شرکت شفاف سازی نمود.