افق کوروش به تازگی افزایش سرمایه جذاب ٢٠٠ درصدی را به تصویب هیئت مدیره رسانده است که این افزایش سرمایه به مانند نام شرکت، افق روشنی را پیش روی سهامداران گشوده است.

بورس 24 : افق کوروش به تازگی افزایش سرمایه جذاب 200 درصدی را به تصویب هیئت مدیره رسانده است که این افزایش سرمایه به مانند نام شرکت، افق روشنی را پیش روی سهامداران گشوده است.

شرکت هدف از افزایش سرمایه را در 3 مورد توضیح داده است:

خرید دارایی 200 دستگاه کامیونت و استفاده در زنجیره پخش محصولات که سبب کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفیت خدمات دهی خواهد شد.

در بخش دوم و بخش بسیار مهم این افزایش سرمایه، در صورتی که این افزایش سرمایه اجرایی نشود سالی 300 فروشگاه به جمع فروشگاه های شرکت اضافه می شود؛ اما در صورت افزایش سرمایه این رقم در سال های آتی به 400 الی 500 فروشگاه رسیده که تحولات خوبی در درآمد زایی شرکت ایجاد خواهد کرد.

در بخش بعدی، این افزایش سرمایه صرف خرید های نقدی تر با افزایش مارژین دریافتی از تامین کنندگان می باشد که این باز خود سبب افزایش حاشیه سود و کاهش بهای تمام شده در شرکت می شود.

پس در نهایت این افزایش سرمایه دو هدف در خصوص کاهش بهای تمام شده و یک هدف در خصوص توسعه و رشد فروش دارد.

سود خالص شرکت در سال 1400 به نسبت سال 98 جهش 177درصدی داشته که این جهش تنها طی 2 سال روی می دهد؛ چنین جهشی در سود شرکت همان افق روشنی است که در پیش سهامداران گشوده شده و بدان اشاره داشتیم.همچنین شرکت پیشبینی کرده است با افزایش سرمایه:

فروش شرکت از 9882 میلیارد تومان سال 98 در سال 1400 به بیش از 22169 میلیارد تومان بالغ شود.

حال این افزایش سرمایه و افق روشن جهش سودآوری، آن هم در مدت زمان دو سال سبب شده تا روند قیمت سهام شرکت در یک ماهه اخیر که اکثر سهم ها با کاهش قیمت همراه شدند نه تنها کاهشی نشود، بلکه شاهد نوسان مثبت چند درصدی نیز در قیمت سهام شرکت باشیم.

اما به قسمت جذاب ماجرا می رسیم؛ بحث شیرین ارزش گذاری:

شرکت پیشبینی سود خالص 1325 میلیارد تومانی را برای سال 1400 دارد. با اعمال پی بر ای 7 الی 8 (پی بر ای متوسط فعلی سهم در سطح 17 قرار دارد) ارزش بازار افق به 9300 الی10600 میلیارد تومان می رسد(ارزش بازار فعلی سهم در سطح6260 میلیار تومان قرار دارد).

یعنی از طریق رشد قیمتی و گین سهم، بازدهی 50 الی 70 درصدی نصیب سهامداران می شود.