به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت باما در ٧ ماه نخست سال ٩٨ به حدود ١٠١ میلیارد تومان رسید.