به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت ملی سرب و روی ایران در ٧ ماهه نخست سال ١٣٩٨ به ١۶١ میلیارد تومان رسید.