به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ١۵۶میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٨میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.