به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت حفاری شمال در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٣٩٢میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ۶١میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.