به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع درآمد ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ شرکت داده گستر عصرنوین ٢۶۶میلیارد تومان می باشد که حدود ۴۶میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.