به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کالسیمین در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود حدود ٣۵۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.