به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت واسپاری ملت در ٧ ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود ٣٩میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ۵میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.