به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت لیزینگ خودرو غدیر در ١٠ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ١۶میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ١میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.