به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنایع کاغذ پارس در ١١ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٣٨۴میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٣٢ میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.