به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کارتن ایران در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ مبلغ ۶۴میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٨میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.