بر اساس آخرین صورتجلسه هیات مدیره تامین سرمایه نوین مورخ ١٨ آبان ماه ١٣٩٨ با عنایت به معرفی نمایندگان جدید برخی از اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره، علی سعیدی به عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین و داوود رزاقی به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین، تعیین سمت شدند...

بورس 24: بر اساس آخرین صورتجلسه هیات مدیره تامین سرمایه نوین مورخ 18 آبان ماه 1398 با عنایت به معرفی نمایندگان جدید برخی از اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره،علی سعیدی به عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین و داوود رزاقی به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین، تعیین سمت شدند.

همچنین برابر با این صورت جلسه منصور کنعانی امیری به نمایندگی از سرمایه گذاری غدیر به عنوان نائب رئیس، احمد بدری به نمایندگی شرکت ساختمان ایران، سید افضل موسوی به نمایندگی لیزینگ اقتصاد نوین، محمدرضا مروجی به نمایندگی از موسسه مالی اعتباری ملل، به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره وولی نادی قمی به عنوان مدیر عامل برای باقی مانده دوران تصدی معرفی گردیدند.  

لازم به ذکر است، که آقای علی سعیدی دانش آموخته دکترای مالی بوده و سوابقی چون دو دوره عضویت در هیات مدیره سازمان بورس، عضویت در شورای عالی بورس و معاونت این سازمان را در کارنامه خود دارد. همچنین آقای داوود رزاقی نیز دانشجوی دکترای حسابداری و دارای سوابق مدیریت و عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی و شرکت های مختلف بازار سرمایه است.