به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت نفت سپاهان در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٢٧٩٢میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٣٠٧میلیارد تومان متعلق به فروش مهر ماه می باشد.