به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت نفت پارس در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ مبلغ ١٢۴٠میلیارد تومان فروش داشته است که ١٨۶میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.