به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت نفت بهران در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود ٢١۶٩میلیارد تومان فروش داشته است که ٣٣٨میلیارد تومان مربوط به مهر ماه می باشد.