به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت نفت ایرانول در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ١۶٢٨میلیارد تومان فروش داشته است که ٢٢۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مهر ماه می باشد.