به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در ١٠ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨حدود ٨۶میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٧میلیارد تومان مربوط به مهر ماه می باشد.