به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشت و صنعت شریف آباد در ١٠ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ١٠۶میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٢میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.