به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در ١٠ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٧٩میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۴میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.