به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع فروش ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ شرکت کشت و دامداری فکا ١٠٨میلیارد تومان می باشد که ١٧میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.