به گزارش بورس٢۴، حدود١۵.٢ درصد از حق تقدم های استفاده نشده در فنر سازی زر در روز چهارشنبه بیستم آذرماه به صورت یکجا با قیمت پایه ٣١١٢ ریالی عرضه می شود