به گزارش بورس٢۴، حدود٢.۶ درصد از سهام شرکت صنعت و تجارت آداک موضوع فروش اوراق بهادار بازداشتی با قیمت پایه هر سهم١۵۵٩۵ ریال عرضه خواهد شد