مدیرعامل : سهامداران آینده نگران نباشند، نماد به زودی باز خواهد شد...