بورس ٢۴ : مرکز آمار ایران نرخ تورم در اجاره نامه هایی که فصل گذشته بین موجر و مستاجر در شهرهای کشور امضاء شد را ٢٣ درصد اعلام کرد. این نرخ بدان معناست که مستاجرانی که تابستان امسال در کشور خانه اجاره کردند بطور متوسط ٢٣ درصد بیشتر از سال گذشته اجاره بها در یکسال پیش رو پرداخت می کنند. آن طور که مرکز آمار اعلام کرده است، رشد اجاره بهای مسکن در کشور آرام گرفته است!

بورس 24 : مرکز آمار ایران نرخ تورم در اجاره نامه هایی که فصل گذشته بین موجر و مستاجر در شهرهای کشور امضاء شد را 23 درصد اعلام کرد. این نرخ بدان معناست که مستاجرانی که تابستان امسال در کشور خانه اجاره کردند بطور متوسط 23 درصد بیشتر از سال گذشته اجاره بها در یکسال پیش رو پرداخت می کنند.

آن طور که مرکز آمار اعلام کرده است، رشد اجاره بهای مسکن در کشور آرام گرفته است!

بهار امسال اجاره بها در کشور نسبت به بهار سال گذشته 26 درصد افزایش پیدا می کند اما در تابستان میزان رشد نقطه به نقطه هزینه اجاره نشینی به نرخ 23 درصد می رسد که حکایت از کاهش روند رشد اجاره بها دارد.

تهران در صدر متورم ترین بازار اجاره مسکن قرار ندارد! این را مرکز آمار ایران اعلام کرده است. گزارش این مرکز حکایت از آن دارد که تابستان امسال بیشترین رشد اجاره بهای خانه های اجاره ای برای مستاجران در استان لرستان اتفاق افتاده است. در لرستان متوسط اجاره بها 37 درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد کرده است.

اجاره بهای مسکن در تهران در فصل گذشته 29 درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش پیدا کرده است.

در طول سال گذشته روند رشد اجاره بهای مسکن شیب صعودی داشت اما امسال نزولی شد.

زمان

بهار 97

تابستان 97

پاییز 97

زمستان 97

بهار 98

تابستان 98

میزان رشد اجاره بهای مسکن نسبت به فصل مشابه سال قبل- درصد

10

17

23

24

26

23