پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ) با انتشار صورت های مالی ٩ ماهه نشان داد علی رغم رشد ٢٩ درصدی درآمد زایی، سود خالص شرکت تنها ۴ درصد رشد نموده و دیگر از جهش سود سازی شرکت خبری نیست.

بورس 24 : پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ) با انتشار صورت های مالی 9 ماهه نشان داد علی رغم رشد 29 درصدی درآمد زایی، سود خالص شرکت تنها 4 درصد رشد نموده و دیگر از جهش سود سازی شرکت خبری نیست.

این بررسی نشان می دهد : شرکت با رشد تنها 4 درصدی سود خالص در سال جاری همراه شده است و رشد بسیار اندک در طی 1 سال نشان می دهد ، حال آن که در بازار سرمایه هم از رشد سودسازی عقب مانده است.

این در حالی است که شرکت برای سال 98 درآمد 1876 میلیارد تومانی را در نظر گرفته و در 10 ماهه حدود72 درصد از بودجه خود را پوشش داده که این موضوع نشان می دهد سپ از پوشش بودجه نیز عقب تر است.

درآمد 10 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته که این میزان رشد در 9 ماهه 29 درصد بوده است؛ اما سود سازی شرکت در این راستا رشد چندانی نداشته است.

این عملکرد سبب شده تا طی 1 ماهه اخیر شاهد بازدهی منفی و کاهش 11 درصدی قیمت سهام شرکت باشیم!
به عبارتی عملکرد اخیر شرکت نشان داد علی رغم رشد درآمد ها شرکت قادر به سود سازی بالایی نیست ، چرا که هزینه ها نیز متناسب با درآمدها رشد کرده است.