به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود ٣٩میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ۶میلیارد تومان متعلق به فروش مهر ماه می باشد.