به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ مبلغ ٨٩ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١۴میلیارد تومان مربوط به مهر ماه می باشد.