به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٨١میلیارد تومان فروش داشته است که ١٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مهر ماه می باشد.