به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت دامداری تلیسه نمونه در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ٨٢میلیارد تومان فروش داشته است که ١۴میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.