به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجموع فروش ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۶۶میلیارد تومان می باشد که حدود ٩میلیارد تومان مربوط به مهر ماه است.