به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،هیئت مدیره افق کوروش افزایش سرمایه ٢٠٠درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را به تصویب رساند.