به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشت و دام قیام اصفهان در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ١٢١میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٩میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.