به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ١۶٨میلیارد تومان فروش داشته است که ١٧میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.