به گزارش بورس٢۴، بلوک حدود ١.٢ درصدی سهام تاپیکو متعلق به شرکت سلولوزی تامین با قیمت پایه هر سهم ٣٣٠ تومان عرضه می شود بدین ترتیب، این عرضه در روز سه شنبه بیست و هشتم آبان ماه به صورت یکجا و نقد صورت می گیرد