این روزها شاهد انتشار صورت های مالی ۶ ماهه برخی شرکت های زیر مجموعه بانک صادرات هستیم؛ صورت هایی که حکایت از تغییرات جدی و شارپی سودآوری شرکت های زیر مجموعه داشته و از چشم بازار تا اینجا دور مانده است.

بورس 24 : این روزها شاهد انتشار صورت های مالی 6 ماهه برخی شرکت های زیر مجموعه بانک صادرات هستیم؛ صورت هایی که حکایت از تغییرات جدی و شارپی سودآوری شرکت های زیر مجموعه داشته و از چشم بازار تا اینجا دور مانده است.

در صرافی سپهر شاهد جهش بسیار سنگین 1633 درصدی سود هستیم، به طوری که این شرکت در 6 ماهه سال قبل سود کمتر از 3 میلیارد تومانی و برای 6 ماهه امسال به سود سنگین 46 میلیارد تومانی رسیده است.

درتوسعه سپهر تهران نیز، سود این شرکت زیر مجموعه بانک صادرات جهش 917 درصدی داشته و این سود برای 6 ماهه امسال به نزدیک 24 میلیارد تومان رسیده است.

در شرکت اوج سپهر اصفهان نیز، رشد 51 درصدی سود را شاهد هستیم؛ به طوری که سود 6 ماهه امسال به سطح بیش از 20 میلیارد تومان بالغ شده است.

اما شرکت توسعه سپهر فارس در حالی که در 6 ماهه سال قبل زیان اندکی داشت برای 6 ماهه امسال به سود قابل توجه 50 میلیارد تومانی رسیده است.

حال بانک صادرات در 12 ماهه سال 97 سود سنگین 2468 میلیارد تومانی را از طریق سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها داشته و در 6 ماهه امسال به سود 374 میلیارد تومانی رسیده است. این امر نشان می دهد، بانک برای نیمه دوم سال با تحقق سود فروش و سود شرکت های زیر مجموعه به سود بالایی در این سرفصل رسیده و همین سرفصل می تواند سبب تحولات جدی در صورت های مالی پایان سال بانک صادرات شود.

همین تغییرات مثبت هم سبب شده تا بر مبنای آن این روزها حتی احتمال خروج کامل از زیاندهی و رسیدن به سود مناسبی مطرح شود.

این بارقه های امید، با تحقق سود 3 ریالی در گزارش 6 ماهه بدون لحاظ کامل سود سرمایه گذاری ها محقق می شود و در نیمه دوم سال این تغییرات مثبت با شیب بیشتری ادامه خواهد یافت.