به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فرابورس ایران در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود ٨٧میلیارد تومان درآمد داشته است که ١۶میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.