طی روز جاری معامله مجموعا ١۶ هزار تن تیرآهن و شمش شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار کالا با ارزش نزدیک به ۶٧٠ میلیارد ریال رقم خورد...