از ابتدای مهرماه ١۴,٢۶٠ تن شمش و ٧۶٠ تن بیلت ایرالکو در مجموع با ارزش بیش از ٣١٣١ میلیارد ریال در بازار کالا....