بورس ٢۴ : بیش از دو هفته از آبان ماه سپری شده و شرکت ها گزارش های عملکرد مهر ماه خود را منتشر کرده اند. بررسی گزارش های شرکت های سیمانی نشان می دهد که نرخ فروش مهر ماه آن ها نسبت به میانگین ۶ ماهه ابتدایی سال جاری با حدود ١٩ درصد افزایش همراه شده است. این در حالی است که شرکت های سیمانی طی چند ماه اخیر در صدد اخذ مجوز افزایش نرخ مجدد از دولت بودند. باید دید رشدی که در گزارش مهر ماه سیمانی ها در بخش نرخ فروش محصولات مشاهده شده همان افزایش نرخی است که شرکت ها و انجمن سیمان برای دریافت آن در تلاش بودند یا خیر؟