به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود ١۵٧میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود٣٢میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.