به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کارخانجات ایران مرینوس در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود ١۵میلیارد تومان فروش داشته است که ٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مهر ماه می باشد.