به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت عطرین نخ قم در ٧ماهه منتهی به مهرماه ١٣٩٨ حدود ٧١میلیارد تومان فروش داشته است که ١٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مهر ماه می باشد.