به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت قند هکمتان در ١ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ مبلغ ٣٢میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد داشته است.