به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شکر در یک ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ مبلغ ١۴میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد داشته است.