به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر در ٣ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ حدود ۶۶میلیارد تومان فروش داشته است که ۴١میلیارد تومان مربوط به فروش مهرماه می باشد.