نرخ پایه طبق رویه چند عرضه گذشته بدون تغییر ٣١,٠٧٧ ریال تعیین شده بود که امروز حجم تقاضا برای این محصول به ١٧ هزارتن رسید...